ചാണ്ടി ഉമ്മന് 37,719 വോട്ടുകളുടെ ജയം

2016

OOMMEN CHANDY – 71,597
JAICK C THOMAS – 44,505
Adv. GEORGE KURIAN – 15,993

2021

OOMMEN CHANDY – 61,606
JAICK C THOMAS – 53,379
N HARI – 11,495

2023

ADV. CHANDY OOMMEN – 78,649
JAICK C THOMAS – 41,982
LIGIN LAL – 6,486