പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞെടുപ്പ് ഫലം newskerala.live ൽ

പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അറിയാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Link ൽ click ചെയ്താൽ വേഗത്തിൽ അറിയാം.

https://results.eci.gov.in/#