വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം: മൂന്നാമത്തെ ക്രെയിൻ ബർത്തിലിറക്കി; ക്രെയിനുകളുമായി രണ്ടാം കപ്പൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു

ചൈനയിൽ നിന്ന് ക്രെയിനുകളുമായി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെത്തിയ ആദ്യ കപ്പൽ ഷെൻഹുവ 15 ൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ക്രെയിനും ഇന്ന് ബർത്തിലിറക്കി. ഷിപ് ടു ഷോർ ക്രെയിനാണ് ഇറക്കിയത്. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ച ക്രെയിനിറക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

എട്ട് ഷിപ്പ് ടു ഷോർ ക്രെയിനുകളും 24 യാഡ് ക്രെയിനുകളുമാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതലാണ് ക്രെയിൻ ഇറക്കാനുളള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഷെൻഹുവ 15 കപ്പൽ കഴിഞ്ഞ 21-ന് മടങ്ങണമെന്നായിരുന്നു കരാർ.

ക്രെയിനുകളുമായി രണ്ടാം കപ്പൽ ഷെൻഹുവ 29 ചൈനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആറ് ക്രെയിനുകളുമായി നവംബർ 15-ഓടെ ഷെൻഹുവ 29 വിഴിഞ്ഞത്തെത്തുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ആറ് യാഡ് ക്രെയിനുകളുമായാണ് ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായിൽ നിന്ന് ഷെൻഹുവ 29 കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടത്.