ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിയമനം

വയോ അമൃതം പദ്ധതിയിലേക്ക് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു താത്പര്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ നവംബർ 29ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിനുള്ളിൽ https://forms.gle/DbSEY2WM3YcZWtP36 ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് മാത്രമേ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബി.എ.എം.എസ്, ടി.സിഎം.സി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയാണ് യോഗ്യത. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ അസ്സൽ സർട്ടിഫികറ്റുകളും പകർപ്പുകളും സഹിതം ഡിസംബർ ഒന്നിന് രാവിലെ 10.30ന് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ (ഐ.എസ്.എം) നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. ഫോൺ: 04832734852.