പ്രധാനമന്ത്രി നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് മേള ഡിസംബർ 11ന്

വ്യാവസായിക പരിശീലനവകുപ്പ് ജില്ലാ ആർ.ഐ സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസംബർ 11ന് അരീക്കോട് ഗവ.ഐ.ടി.ഐ ‘പ്രധാനമന്ത്രി നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് മേള ‘സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മേളയിൽ ജില്ലയിലെ കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാന സർക്കാർ ,സ്വകാര്യ -പൊതുമേഖല വാണിജ്യ -വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എൻജിനീയറിങ്/നോൺ എൻജിനീയറിങ് ട്രേഡുകളിൽ ഐ.ടി.ഐ യോഗ്യത നേടിയവരെ അപ്രന്റീസുകളായി തെരഞ്ഞെടുക്കാം. താത്പര്യമുള്ള വാണിജ്യ-വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡിസംബർ അഞ്ചിനകം നേരിട്ടോ areacodeiti@gmail.com എന്ന ഇ.മെയിൽ മുഖേനയോ ഗവ. ഐ.ടി.ഐ. അരീക്കോട് ആർ.ഐ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഫോൺ: 0483 2850238.