കുടുംബശ്രീ പ്രീമിയം കഫേ ആരംഭിക്കുന്നതിന് താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു

കുടുംബശ്രീ പ്രീമിയം കഫേ ആരംഭിക്കുന്നതിനു താത്പര്യമുള്ള കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് താത്പര്യ പത്രം ക്ഷണിച്ചു. താത്പര്യ പത്രം നിഷ്‌കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ ഡിസംബർ 12ന് ൈവകീട്ട് അഞ്ചിന് മുൻപ് ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, കുടുംബശ്രീ, മലപ്പുറം,676505 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ വൈബ് സൈറ്റ് www.kudumbashree.org സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.